גם בלי קלון, אריה דרעי לא יכול יותר להיות שר בשום ממשלה

גם בלי קלון, אריה דרעי לא יכול יותר להיות שר בשום ממשלה

כדי ליהנות מכתב אישום מקל ועונש קל התחייב דרעי לפני כשנה לפרוש לחלוטין מהחיים הפוליטיים ■ פוליטיקאים אמנם לא נוהגים לקיים הבטחות אבל להתחייבות בבית המשפט יש תוקף מחייב, שבג"ץ חייב לאכוף

November 24th, 12PM November 24th, 12PM עידו באום

אריה דרעי אינו יכול לשוב לשולחן הממשלה. הסיבה אינה רק האפשרות שייקבע כי בעבירות המס שבהן הורשע יש קלון המונע ממנו לכהן כשר. הסיבה מבוססת על כלל עמוק הזוכה להכרה רחבה ביותר בבית המשפט העליון.

בהסדר הטיעון שעשה דרעי בעבירות המס שלו, הוא התחייב לא לחזור לחיים הפוליטיים. אנחנו רגילים לכך שפוליטיקאים חוזרים בהם מהתחייבויות באותה קלות שבה הם שותים מים. זה לא המצב הפעם. להתחייבות שניתנה בבית המשפט יש תוקף מחייב. התחייבותו של דרעי מונעת ממנו לכהן כשר.

דרעי התחייב לפרוש

דרעי התחייב לפרוש מהחיים הפוליטיים כחלק מהסדר הטיעון וזכה להקלה באישומים ולעונש של מאסר על תנאי וקנס.

בתקשורת נוצר הרושם כאילו פרישתו של דרעי היתה רק מהכנסת האחרונה. לא כך. ההתחייבות שלו הייתה רחבה הרבה יותר – הוא התחייב לעזוב את הפוליטיקה. בהסדר הטיעון אמנם נכתב ביובש כי הפרקליטות רשמה לפניה שהנאשם התפטר מהכנסת ובשל כך היועץ המשפטי לממשלה לא יטען לקלון בבית המשפט. בפועל, נציג הפרקליטות עו"ד ירון גולומב אמר בדיון בבית המשפט דברים מרחיקי לכת יותר. גולומב דיבר על התחייבות של דרעי לפרוש מהחיים הפוליטיים לתמיד.

לאחרונה פנה עו"ד ירון חיים, בא כוח עמותת "קריים מיניסטר" ("חוזה חדש"), לפרקליטות כדי לברר על מה ביסס גולומב את האמירה בבית המשפט שלפיה "אמירתו הציבורית של האשם ופרישתו מחייו הפוליטיים משקפים כי פיו וליבו שווים". לאחר שלא קיבל מענה פנה עו"ד חיים גם לנציבות הביקורת על הפרקליטות כדי שזו תברר מהי התשתית העובדתית שעליה ביסס גולומב את דבריו. עיון בפרוטוקול הדיון שהתקיים לפני השופט שמואל הרבסט, שאישר את הסדר הטיעון, מלמד כי דרעי התחייב גם בפני בית המשפט לפרוש מהחיים הפוליטיים.

בבית המשפט הציג דרעי את ההחלטה לפרוש כהחלטה קשה מאוד, שיש בה גם הליכה נגד אותם בוחרים שהצביעו בעדו בארבע מערכות הבחירות הקודמות. דרעי לא התייחס לאפשרות שיתמודד שוב בבחירות הבאות. להפך. כל דבריו מרמזים על פרידה סופית מהחיים הפוליטיים.

הוא אמר: "התייעצתי עם רבותי אם מותר לי על פי דין לעשות מה שאני עושה ולהתפטר מהכנסת ולהגיד לציבור שבחר בי: 'אני בוחר בחיים הקלים ועוזב את הכנסת'".

אז הוסיף דרעי: "הייתה לי התלבטות קשה מאוד". הוא גם הודה כי ההחלטה הייתה שלו בלבד וניתנה מרצון חופשי. "זה לא שמישהו שם לי אקדח בראש", אמר.

דרעי הדגיש: "החלטתי שאני לא רוצה לחזור למה שהיה לפני 20 ו-30 שנה ורוצה להמשיך עם הזמן שנשאר לי להשקיע בצורכי ציבור בלי לערב את המלחמות הללו, ולהמשיך לייצג את השכבות בציבור שאני מייצג בצורה אחרת, גם אם לא מהכנסת".

השופט הרבסט הבין זאת וכתב: "כל החושש מן הנאשם ומפגיעתו בקופה הציבורית ויטען כי קיימת בו מסוכנות בכל הכרוך במשאו ומתנו בענייני ממון הרבים או היחיד - יובל למצוא מנוח לחשש זה ולומר בוודאות כי הנאשם לא ייגע עוד בצרכי ציבור הכרוכים בתוכן עיסוק כלכלי וזאת בשל התרחקותו מהזירה הציבורית". דרעי זכה אפוא להקלה משמעותית בכתב האישום ובעונש בזכות ההתחייבות שנתן.

מהו השתק שיפוטי?

עקרון חשוב ויסודי במערכת המשפט הוא העיקרון שלפיו אסור לעשות במערכת המשפט שימוש לרעה. הטעיה של מערכת המשפט חותרת תחת יסודותיה הבסיסיים של השיטה שבה אנחנו חיים. אחת הדרכים שבהם העיקרון הזה בא לידי ביטוי הוא כלל המכונה "ההשתק השיפוטי".

כלל ההשתק השיפוטי קובע כי מי שטוען טענה בבית המשפט או בפני רשות מינהלית ונהנה בעקבות זאת מהחלטה לטובתו, מושתק מעתה ואילך מלטעון טענה הפוכה בפני בית משפט או רשות אחרת.

שורת פסקי דין של בית המשפט העליון מפי שופטים שמרנים וליברלים כאחד אימצה את הכלל. מוסכם על הכל כי הכלל נועד להגן על טוהר ההליך השיפוטי ולמנוע שימוש לרעה בהליכי משפט.

הכלל נועד לגרום למופיעים בבית המשפט לומר אמת אחת. הכלל כובל את מי שטוען טענה בבית המשפט ואינו מאפשר לו לטעון טענות סותרות בערכאות אחרות. כלל ההשתק השיפוטי אומץ מהמשפט האנגלי והוא מקובל גם במדינות אחרות.

בבית המשפט העליון יש אמנם מחלוקת בין שופטים בשאלה אם הכלל חל רק כאשר טענה מסוימת התקבלה באופן כלשהו. הגישה המרחיבה היא כי גם מי שלא זכה בשום החלטה לטובתו אינו רשאי לטעון טענה הפוכה בערכאות אחרות, כי יש בכך משום חוסר תום לב. בגישה הזו אחז השופט אליקים רובינשטיין (גילוי נאות: אני מצדד בגישה זו במאמר אקדמי על ההשתק השיפוטי שפורסם ב"ספר אליקים רובינשטיין").

יש שופטים החולקים על רובינשטין, אבל הכל מסימים כי מי שטען טענה מסוימת ונהנה מהטבה שיפוטית בזכותה – מושתק מלטעון טענה סותרת. זה בדיוק המצב של דרעי.

מה תגיד אסתר חיות?

גישת ההשתק השיפוטי חלה גם בזירת המשפט הציבורי. בוודאי בבג"ץ שבו חייבים בעלי הדין לבוא בידיים נקיות.

דוגמה בולטת לשימוש בגישה הזו ניתנה על ידי נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בבג"ץ שעסק בסירובו של נתניהו לחתום על הסדר ניגוד עניינים שהכתיב לו היועץ המשפטי לממשלה דאז, אביחי מנדלבליט.

בג"ץ פסק במארס 2021 כי נתניהו חייב לחתום על הסדר ניגוד העניינים שהכתיב לו מנדלבליט. קדמה לפסיקה התכתבות בין בא כוחו של נתניהו למנדלבליט שבה טען נתניהו כי ליועץ אין סמכות להכתיב לו הסדר ניגוד עניינים.

הנשיאה חיות שהובילה את הדיונים בכל העתירות הרגישות בעניינו של נתניהו הזכירה כי נתניהו התחייב בפני בג"ץ לחתום על הסדר ניגוד עניינים שיוכתב. ההתחייבות הזו הניחה בשעתה את דעתם של שופטי בג"ץ שקבעו ברוב של 11:0 כי נתניהו כשיר לקבל את המנדט להרכבת ממשלה למרות אישומי השחיתות נגדו.

כאשר נתניהו ניסה לטעון שאין ליועץ סמכות לחייבו לחתום על הסדר ניגוד העניינים, כתבה חיות כי התחייבותו של נתניהו יצרה "מעין השתק שיפוטי".

המקרה של דרעי מובהק עוד יותר. דרעי התחייב לא לחזור לחיים הפוליטיים. בחירתו לכנסת היא הפרת ההתחייבות אבל המעשה הזה כבר עשוי. מינויו לשר יהיה הפרה חמורה יותר של ההתחייבות כי בתפקיד שר יהיה שוב אחראי ישירות על קופת הציבור – בדיוק מה שהתחייב להימנע ממנו.

נתניהו הוא זה שצריך לפנות ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט יצחק עמית ולבקש לקבוע כי אין במעשיו של דרעי קלון. זה המכשול הראשון בדרך למינוי דרעי לשר.

אפילו אם יו"ר ועדת הבחירות יאשר, ניתן לעתור לבג"ץ נגד דרעי ולדרוש כי יתפטר. לנוכח התחייבותו בבית המשפט לפרוש מהחיים הפוליטיים דרעי יהיה מושתק מלטעון כי הוא רשאי לכהן בתפקיד מיניסטריאלי. אחרת, לא יהיה עוד שום ערך לשום התחייבות של שום נאשם בהסדר טיעון. בג"ץ יהיה חייב להורות לדרעי להתפטר.

אפשר כמובן לבטל פסיקה כזו על ידי פסקת התגברות וחוק שיחוקק מחדש את האפשרות למנות את דרעי. למשל, חוק שיקבע כי בג"ץ אינו יכול לפסול שר שמונה על ידי ראש הממשלה או חוק פרסונלי שקובע כי אין לפטר שר ששמו הפרטי הוא גם של של חיה ב"מלך האריות". אפשר לחוקק הרבה חוקים עקומים כדי להכניס את דרעי לממשלה - אבל כך נקבל ממשלה עקומה שבה יושבים עבריינים מושחתים.

2022-11-24T11:02:55Z dg43tfdfdgfd